Logo
overlay overlay overlay
ÖZEL MAÇ
18 Kasım 2023 Cumartesi - OLİMPİYAT STADI

ALMANYA

22:45

TÜRKİYE

AVRUPA ŞAMPİYONASI 2024 GRUP ELEME
21 Kasım 2023 Salı - CARDIFF CITY

GALLER

22:45

TÜRKİYE


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE ONAY METNİ
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018

TFF Sportif Anonim Şirketine (“TFF”) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. TFF, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web sitemizi kullanan müşterilerimizin ve 3. kişilerin dikkatine sunar. TFF, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Onay metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
TFF Sportif Anonim Şirketi
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesisleri Riva Beykoz / İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 935427
https://taraftarkulubu.tff.org
Tel: 0 216 554 57 04
Fax: 0 216 319 19 52
TFF ile paylaşılan kişisel veriler, TFF’nin gözetimi ve kontrolü altındadır. TFF, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun hareket etmek amacımızdır.
1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
www.tff.org, https://taraftarkulubu.tff.org ve ilgili diğer internet siteleri, çağrı merkezi, ilgili departman çalışanlarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla paylaşılan veriler; ilgili departmanlar tarafından müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TFF sorumlu değildir. Kişisel verileriniz TFF’nin hissedarlarıyla, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, sponsor gibi kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız/alacağımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
• üyelerimizin ve taraftarların Federasyonumuzdan talep ettiği ürünler ile müsabaka biletlerini satmak, pazarlamak ve dağıtmak,
• üyelere ve taraftarlara verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek
• sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek
• web sitesi üzerinden yapılan satışlarda satın alanın/alanların kimlik bilgilerini teyit etmek,
• iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• hissedarlarımız, sponsorlarımız, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
• dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve https://taraftarkulubu.tff.org/FanClub/kvkk.aspx adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde KVKK’ya uygun olarak TFF tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum. İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.